I. Tájékoztató célja, tartalma

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: Ön) személyes adatait a Pharmafutár Szolgáltató Bt. mint Adatkezelő miként kezeli, használja fel és védi.

A személyes adatok kezelésére AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet avagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló2011. évi CXII. törvény(továbbiakban: Infotv.)irányadó.

A Pharmafutár Szolgáltató Bt. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Pharmafutár Szolgáltató Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A  személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Pharmafutár Szolgáltató Bt. által végzett adatkezelés elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jelen tájékoztatás az Általános adatvédelmi rendelet 13. cikke alapján történik.

II. Adatkezelő személye

Pharmafutár Szolgáltató Bt. székhely: 1026 Budapest, Pázsit u. 2. (Budagyöngye Bevásárlóközpont); adószám: 28192068-2-41; cégjegyzékszám: 01-06-111785, email cím: pharmafutar@t-online.hu

III. Adatkezelések célja

 1. Megbízási jogviszony teljesítése céljából történő adatkezelés, számla kiállítása, az Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.
 2. Adatalany: a Pharmafutár Bt.-vel megbízási jogviszonyban álló természetes személy
Kezelt adatok köre:Személyazonosító adat: a családi és utónév, lakóhely a tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím – Egészségügyi adat: gyógyszer, gyógyhatású készítmény stb. neve, amelyre a futárszolgáltatás vonatkozik Adatkezelés jogalapja:             GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja és a 9. cikk (1) és (2) a) pontja alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása         Adatkezelés időtartama   a szolgáltatás teljesítését követően a szolgáltatás díjáról kiállított számlán szereplő adatok számviteli előírásoknak megfelelő időtartamig (8 év) történő kezelése   5 ÉV   a szolgáltatás teljesítésétől számított 24 hónap
 

1.3 Fenti adatok a Pharmafutár Bt. üzleti partnerei – ausztriai és németországi patikák – részére a megrendelés teljesítése érdekében továbbításra kerülnek.

1.4 A Pharmafutár Szolgáltató Bt. az adatkezelés során biztosítja:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz

Az Ön adatszolgáltatásának / adatainak tárolása ill. továbbítása hiányában a megbízási jogviszony nem jöhet létre ill. nem teljesíthető, ezért a fent megjelölt adatoknak a kezelése szükséges.

1.5 Tiltakozáshoz való jog: Önt megilleti a tiltakozás joga személyes adatainak tárolása ellen az Adatkezelőnek írásban rögzített üzenet útján.

1.6 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2. Az Ön jogai

Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az Ön jogai az alábbiak:

 • Az Ön hozzáférési joga: Ön az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arról, hogy adatainak kezelése  adataihoz és különösen az alábbi információkhoz:
 • kezelt adatok kategóriái,
 • adatkezelés célja,
 • harmadik személynek történő adattovábbítás, ha már erre sor került, vagy ha a jövőben várhatóan sor fog kerülni erre,
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • az Ön egyéb személyes adatival kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek.
 • Az Ön helyesbítés iránti joga: Pontatlan, vagy hiányos személyes adatok esetén Ön jogosult adatainak helyesbítését kérni.  
 • Az Ön törléshez való joga: Ön kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelési cél teljesült, vagy tiltakozik jogos érdekből folyó adatkezelés ellen, vagy jogellenes adatkezelés történt, vagy jogszabály alapján a személyes adatok törlésének van helye.

 • Az Ön adatkezelés korlátozásához való joga: Ön jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés pontatlan, jogellenes, szükségtelen, illetve az adatrögzítési célt túllépi, illetve az adatkezelés ellen történő tiltakozás esetén. Korlátozott adatkezelés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat tárolni jogosult, kivéve, ha az adatkezelés hozzájárulásával történt, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges, vagy azt közérdek indokolja.
 • Az Ön adathordozhatósághoz való joga: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Ön tiltakozáshoz való joga: Ön jogosult arra, hogy az Ön által megjelölt okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek vagy közérdek jogalapján történő kezelése ellen, ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekéivel, jogaival, szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3. Kérelem adatkezelő általi elbírálása

Az Adatkezelő a fenti jogainak érvényesítésével kapcsolatban előterjesztett kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül érdemben megvizsgálja és tájékoztatja a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számol fel Adatkezelő, vagy megtagadja a kért intézkedést. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

4. Panasz

Az Adatkezelővel szemben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.), illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A felügyeleti hatóság döntésével vagy annak hiányával szemben bírósági jogorvoslatra jogosult.

5. Beépített és alapértelmezett adatvédelem

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön adatainak biztonsága érdekében, ezért a következő biztonsági intézkedéseket alkalmazza.  Az elektronikusan tárolt adatokhoz csak azonosítás után és személyes jelszóval lehet hozzáférni, papír alapon tárolt adatok zárható helyen kerülnek elhelyezésre, amelyhez kulccsal a hozzáférési joggal rendelkező felelős rendelkezik.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az Adatkezelő ügyfélszolgálati irodájának munkatársai férnek hozzá.

6. Egyéb tájékoztatások

Az Adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szereplő személyes adatot az Adatkezelő részére ne adjon meg. Ha egyéb személyes adat megadására van szükség, arról az Adatkezelő eseti tájékoztatást fog nyújtani.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz a pharmafutár@t-online.hu e-mail címen.